Impactful Books

Impactful Books

Fund Management Team at UTI AMC
 

1st row from bottom, left to right – Pradnya S. Ganar, Vaibhavi Kamat, Swati Kulkarni, Ajay Tyagi, Vetri Subramaniam, Amandeep Singh Chopra, Anurag Mittal, Amit Sharma, Preethi R S. 2nd row from bottom, left to right – Vicky Punjabi, Ayush Jain, Sharwan Goyal, Sunil Patil, Chirag Sureka, Nitinn Aggarwala, Suraj Bafna. 3rd row from bottom, left to right – Lokesh Kulthia, Ritesh Nambiar, Subhradeep Mitra, Sachin Trivedi, Kamal N. Gada, Vishal Chopda, Nitin Jain, Akash Shah. 4th row from bottom, left to right – Parag Chavan, Mahesh J. Vyas, Amit Premchandani, Deepesh Agarwal, Ankit G. Agarwal, Niranjan Das, Srivatsa V, Suraj Purohit, Sudhir Agarwal